1. Provozovatelem webu (online služby) „www.www.tochcepersen.cz“je společnost MeDitorial, s.r.o. (dále jen MeDitorial), se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČO 271 99 151, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103858 (dále také jen „Provozovatel“ a/nebo „Společnost MeDitorial“) . Společnost MeDitorial nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  2. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak, z oblasti zdravotnictví a související tematiky. Obsahem stránek jsou zejména články, informace o akcích a odkazy na obdobné stránky či organizace a zdravotnická zařízení. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči! Společnost MeDitorial nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  3. Není-li uvedeno jinak, vykonavatelem autorských práv k těmto stránkám a jejich obsahu je Provozovatel. Nakládání s autorskými právy se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Autorská práva k informacím a článkům náleží Provozovateli, jejich jejich autorům či dalším vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
  4. Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
  5. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek. Pro zveřejňování reklamy na těchto stránkách platí ujednání zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
  6. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MeDitorial v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
  7. Společnost MeDitorial si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Podmínky vyhlášeny dne 14. 12. 2020